Zasiłek Pogrzebowy

Rozliczenia bezgotówkowe w ramach ZUS, KRUS, WBE, MSWiA :

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi dokładnie 4000 zł. Zakład Pogrzebowy Memento Mori oferuje możliwość bezgotówkowego rozliczenia pochówku w ramach zasiłku pogrzebowego. Wniosek o wypłatę zasiłku trzeba złożyć przed upływem roku od daty śmierci osoby. Potem prawo to wygasa.

 Dokument ZUS

Zasiłek Pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • Osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty
 • Osoby mającej prawo do emerytury pomostowej
 • Ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • Osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • Osoby która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • Członka rodziny osoby wymienionej powyżej
 • Osoby która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.
 • Cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierających świadczenie pieniężne
 • Osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny
 • Członka rodziny osoby wymienionej w powyższym punkcie
 • Osoby pobierającej rentę socjalną
 • Osoby która zmarłą w skutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych
  w szczególnych okolicznościach
 • Osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych
  w szczególnych okolicznościach
 • Członka rodziny osoby wymienionej w punkcie powyższym

Członkami rodzin są:

 • Małżonek (wdowa i wdowiec)
 • Rodzice (ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające)
 • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
 • Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci
 • Rodzeństwo
 • Dziadkowie
 • Wnuki
 • Osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Rodzinie w pełnej wysokości, osobom trzecim do wysokości poniesionych wydatków. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej, kościołowi lub związkowi wyznaniowemu, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienie zasiłku pogrzebowego w ZUS i KRUS:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • Akt Zgonu
 • Legitymację ubezpieczeniową (wydaną przez ZUS/KRUS)
 • Fakturą za trumnę wystawioną przez zakład pogrzebowy
 • NIP osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawione rachunki
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje?

Zakład Pogrzebowy Memento Mori, aby wyjść Państwu na przeciw w tym trudnym dla Państwa czasie, pomoże przygotować wszystkie niezbędne formalności, w tym wypełnianie wniosków oraz niezbędnych oświadczeń do ZUS, KRUS, WBE, MSWiA (zasiłek pogrzebowy) oraz Urzędu Stanu Cywilnego (akt zgonu).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod całodobowy numer telefonu znajdujący się w zakładce kontakt.

JEŚLI ZMARŁY BYŁ OSOBĄ CZYNNĄ ZAWODOWO do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające

W takim przypadku do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

JEŚLI ZMARŁY PROWADZIŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 •  wnuki i rodzeństwo
 •  małżonek
 •  rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie o odprowadzeniu składek emerytalno-rentowych (do wypełnienia w naszym Zakładzie Pogrzebowym Memento Mori)
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej
 

JEŚLI ZMARŁY BYŁ EMERYTEM LUB RENCISTĄ do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • legitymacja emeryta/rencisty lub odcinek renty lub emerytury
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

JEŚLI ZMARŁO DZIECKO do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • rodzice (w tym ojczym lub macocha)
 • babcia, dziadek
 • osoby przysposabiające

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne osoby zlecającej
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

JEŚLI ZMARŁO DZIECKO NIENARODZONE, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwych narodzinach
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • ksero dowodu osobistego matki

JEŚLI OSOBA ZMARŁA BYŁA BEZROBOTNĄ Z PRAWEM DO POBIERANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH, do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty:

 • właściwy wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek emerytalno-rentowych
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

JEŚLI OSOBA ZMARŁA NIE BYŁA UBEZPIECZONA do otrzymania zasiłku pogrzebowego – w ramach ubezpieczenia osoby zlecającej (w pierwszym stopniu pokrewieństwa) – upoważnieni są:

 • dzieci
 • rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice
 • osoby przysposabiające

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie emerytalno-rentowe osoby zlecającej (w pierwszym stopniu pokrewieństwa – rodzice, dzieci, brat, siostra) lub zaświadczenie z zakładu pracy (dla osoby pracującej)
 • ksero dowodu osobistego