Zasiłek Pogrzebowy

Rozliczenia bezgotówkowe w ramach ZUS, KRUS, WBE, MSWiA :

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi dokładnie 4000 zł. Zakład Pogrzebowy Memento Mori oferuje możliwość bezgotówkowego rozliczenia pochówku w ramach zasiłku pogrzebowego. Wniosek o wypłatę zasiłku trzeba złożyć przed upływem roku od daty śmierci osoby. Potem prawo to wygasa.

 Dokument ZUS

Zasiłek Pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • Osoby, która miała ustalone prawo do emerytury lub renty
 • Osoby, która miała prawo do emerytury pomostowej
 • Ubezpieczonego – także z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • Osoby z ustalonym prawem do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • Osoby zmarłej w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • Członka rodziny osób wymienionych powyżej
 • Osoby, w dniu śmierci nie mającej ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniającej warunki do jej uzyskania i pobierania
  niewidomego będącego cywilną ofiarą działań wojennych, pobierającego świadczenie pieniężne
 • Osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny
 • Członka rodziny osób wymienionych w powyższym punkcie
 • Osoby, która pobierają rentę socjalną
 • Osoby zmarłej w wyniku wypadku lub choroby zawodowej –
  w szczególnych okolicznościach
 • Osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej – powstałych
  w szczególnych okolicznościach
 • Członka rodziny osoby wymienionej w punkcie powyższym

Członkami rodzin są:

 • Małżonek (także wdowa i wdowiec)
 • Rodzice (także ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające)
 • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione jak również dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
 • Inne dzieci – przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności
 • Rodzeństwo
 • Dziadkowie
 • Wnuki
 • Osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Rodzinie przysługuje tenże zasiłek w pełnej wysokości, osobom trzecim natomiast do wysokości poniesionych wydatków. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej, kościołowi lub związkowi wyznaniowemu, w przypadku pokrycia przez nich kosztów pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienie zasiłku pogrzebowego w ZUS i KRUS:

 • Wniosek o wypłatę takiego zasiłku
 • Akt Zgonu
 • Legitymacja ubezpieczeniowa (wydaną przez ZUS/KRUS)
 • Faktura za trumnę wystawioną przez zakład pogrzebowy
 • NIP osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawione rachunki
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje?

Zakład Pogrzebowy Memento Mori, pragnąc wyjść Państwu naprzeciw w tym trudnym dla Państwa czasie, pomoże przygotować wszystkie niezbędne formalności. Pomożemy też wypełnić wnioski oraz niezbędne oświadczenia do ZUS, KRUS, WBE, MSWiA (w celu otrzymania zasiłku pogrzebowego) oraz do Urzędu Stanu Cywilnego (w celu otrzymania aktu zgonu).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod całodobowy numer telefonu. Znajdziecie go Państwo w zakładce Kontakt.

GDY ZMARŁY BYŁ OSOBĄ CZYNNĄ ZAWODOWO zasiłek pogrzebowy otrzymać mogą:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są wtedy następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

JEŚLI ZMARŁY PROWADZIŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym
 • wnukom i rodzeństwu
 • małżonkowi
 • rodzicom, w tym ojczymowi, macosze oraz osobom przysposabiającym.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego należy posiadać:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie o odprowadzeniu składek emerytalno-rentowych (do wypełnienia w naszym Zakładzie Pogrzebowym Memento Mori)
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej
 

JEŚLI ZMARŁY BYŁ EMERYTEM LUB RENCISTĄ do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • legitymacja emeryta/rencisty lub odcinek renty lub emerytury
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

JEŚLI ZMARŁY BYŁ EMERYTEM LUB RENCISTĄ zasiłek pogrzebowy mogą otrzymać:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Konieczne dokumenty to:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • legitymacja emeryta/rencisty lub odcinek renty lub emerytury
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

GDY ZMARŁO DZIECKO – o otrzymanie zasiłku mogą się starać:

 • rodzice (w tym ojczym lub macocha)
 • babcia, dziadek
 • osoby przysposabiające

Dokumenty, które należy przedstawić:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne osoby zlecającej
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

JEŚLI OSOBA ZMARŁA BYŁA BEZROBOTNĄ Z PRAWEM DO POBIERANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH, do otrzymania zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty:

 • właściwy wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek emerytalno-rentowych
 • ksero dowodu osobistego osoby zlecającej

GDY OSOBA ZMARŁA NIE BYŁA UBEZPIECZONA – o otrzymanie zasiłku pogrzebowego – w ramach ubezpieczenia osoby zlecającej w pierwszym stopniu pokrewieństwa – starać się mogą:

 • dzieci
 • rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice
 • osoby przysposabiające

Należy przygotować takie dokumenty, jak:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie emerytalno-rentowe osoby zlecającej (w pierwszym stopniu pokrewieństwa – rodzice, dzieci, brat, siostra) lub zaświadczenie z zakładu pracy (dla osoby pracującej)
 • ksero dowodu osobistego